Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE ZAMĚSTNAVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KLAUS Timber a. s., IČ 279 89 313 se sídlem Kladrubce 1, p. Kasejovice, PSČ 335 44, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1332, jako zaměstnavatel, Vás tímto informuje o rozsahu, účelu, a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, jakož i Vašich právech a povinnostech zaměstnavatele při zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

– jméno, příjmení, titul,
– datum a místo narození,
– všechna dřívější příjmení,
– rodné číslo,
– místo trvalého pobytu,
– informaci, zdali jste byl účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je Vaším prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění,
– informace o vzdělání a předchozí praxi a profesní způsobilosti,
– informace o druhu pobíraného důchodu,
– informaci o počtu dětí (u žen),
– informaci o případném zdravotní znevýhodnění pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti),
– informaci o poskytovateli zdravotního pojištění,
– informaci o státní občanství pro účely hlášení zaměstnávání cizinců,
– jméno a příjmení manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a,
– jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
– číslo bankovního účtu je-li mzda zasílána na bankovní účet,
– informace z vstupní lékařské prohlídky,
– informace z výpisu z rejstříku trestů je-li pro pracovní zařazení potřeba,
– e-mailová adresa a telefonní spojení.
Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které jste zaměstnavateli poskytli v souvislosti s uzavřením pracovního poměru, jsou používány k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, ke komunikaci s Vámi, dále pro splnění zákonných povinností, či případně, pokud je to nezbytné, pro ochranu práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnavatelem, případně jeho zaměstnanci. Pro zpracování osobních údajů jsou rovněž využívání nezávislí poskytovatelé, kteří pro zaměstnavatele zajišťují určité činnosti, například poskytování účetních a právních služeb. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto činností, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu,
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování údajů,
f) právo na přenositelnost údajů,
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zaměstnavatelem zpracovávány, odkud byly osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. V případě opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě je možné žádosti nevyhovět, případně za ni požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady. Zaměstnavatel může odmítnout zpracovat žádosti, které porušují práva či soukromí dalších subjektů, nebo by vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že zaměstnavatel musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud zaměstnavatel nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od zaměstnavatele Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost zaměstnavatel poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všechna svá práva můžete uplatnit přímo u zaměstnavatele.

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Zaměstnavatel od Vás vyžaduje a zpracovává údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji vyřídí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit, nejvíce však o další dva měsíce.

Zaměstnavatel přijal přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo máte informace o bezpečnostním incidentu, neprodleně toto ohlaste zaměstnavateli. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, zaměstnavatel Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů – cookies
A. Všeobecné informace:
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá! V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), poskytujeme kompletní a transparentní informace ohledně nejdůležitějších aspektů zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v souvislosti s Vaším užíváním našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Vzhledem k tomu, že průhlednost a úspěšný vztah nejen s klienty, ale i s návštěvníky našich stránek má v naší společnosti vysokou prioritu, rádi bychom Vás tímto níže informovali, které údaje naše webové stránky zpracovávají.

B. Krátké shrnutí
Použití údajů:
• ukládání a používání cookies a jiných identifikátorů a údajů o chování na webu
• zpracování údajů o uživatelích
• využití formulářů
• online průzkumy
Účel zpracování údajů:
• Poskytování základních funkcí webové stránky;
• Plnění právních povinností ohledně ukládání cookies;
• Zobrazování cílené a personalizované reklamy;
• Poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek;
• Vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti našich aktivit;
• Zajištění bezpečnosti a ochrany našich stránek a všech relevantních údajů (rozpoznání počítačové kriminality), a tudíž ochrana Vašich údajů;
• Vyřizování Vašich dotazů a podnětů.
Příjemce zasílaných údajů:
• Provozovatelé analytických nástrojů;
• Provozovatelé reklamních a sociálních sítí;
• Dodavatelé IT služeb;
• Dodavatelé marketingových služeb;
• Subdodavatelé dle Vašeho konkrétního požadavku.

C. Které údaje pro Vás zpracováváme a proč?
Během Vaší návštěvy na našich stránkách zpracováváme Vaše osobní údaje. Všechny tyto údaje se vymažou, jakmile bylo dosaženo účelu zpracování, resp. se ukládají maximálně po dobou stanovenou zákonem (zákonná povinnost uchování záznamů). Mezi tyto údaje patří následující kategorie:
• Identifikační údaje; zejména jméno, příjmení apod.;
• Kontaktní údaje; zejména e-mailová adresa, telefon apod.;
• Údaje o chování na webu; do této kategorie patří zejména údaje o prohlížených webových stránkách (např.: datum a čas návštěvy našich internetových stránek), Vaše interakce s webovou stránkou, údaje o Vašem zařízení, včetně IP adresy nebo technických parametrů (např.: název a verze Vašeho webového prohlížeče, rozlišení obrazovky), údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií apod.;
• Informace, které sami aktivně poskytnete (např.: vyplněním kontaktního formuláře).
Osobní údaje zpracováváme v rámci těchto konkrétních procesů:
1. Ukládání a používání cookies a jiných identifikátorů a údajů o chování na webu
Tyto webové stránky používají takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, které je možné uložit ve Vašem počítači, pokud navštívíte určité webové stránky. Cookies jsou určeny především k tomu, aby vám co nejvíce zpříjemnily uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Například aby vám ulehčily navigaci na webových stránkách, umožnily Vám pokračovat v používání webových stránek na místě, kde je opustíte a/nebo ukládaly Vaše preference a nastavení, pokud webové stránky znovu navštívíte. Používání cookies nám neumožňuje nahlížet do údajů na Vašem počítači.
U většiny cookies na těchto webových stránkách se jedná o takzvané „session cookies“ (dočasné cookies). Ty se mažou automaticky, pokud naše webové stránky opět opustíte. Bez dočasných cookies by se při každém obnovení webových stránek, např. při načítání webových stránek s cílem dostat se na další stránku, ztratily veškeré údaje, takže bychom nebyli schopni uživatele znovu rozpoznat. Tudíž by například nebylo možné ani krátkodobě uložit jména, zprávu atd. Řečeno jinými slovy – pokud bychom nezpracovávali žádné cookies, nebylo by možné na našich webových stránkách využívat některé prvky. Naopak trvalé cookies zůstávají ve Vašem počítači tak dlouho, nežli je smažete nebo než vyprší doba jejich uložení. Takové trvalé cookies používáme zejména k tomu, abychom Vás opět identifikovali, pokud příště navštívíte naše webové stránky.
Pokud si to přejete, můžete v nastaveních prohlížeče ukládání jakýchkoliv cookies deaktivovat. Zohledněte přitom, že pro Vás celá řada funkcí našich webových stránek nebude dostupná, tudíž se uživatelský komfort výrazně sníží. Pokud se chcete dozvědět více, jak tyto kroky uskutečnit, použijte, prosím, funkci Nápověda ve Vašem prohlížeči.
Můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit ho na určité webové stránky nebo prohlížeč nastavit tak, že Vás o cookies bude přímo informovat. Rovněž můžete kdykoliv cookies vymazat z pevného disku Vašeho počítače. V tomto případě je třeba počítat s omezeným zobrazováním stránek a omezeným naváděním uživatele.
Pro cookies obecně platí, že můžete ovlivnit jejich nastavení i v rámci konkrétních prohlížečů. Specifické informace pro největší prohlížeče jsou dostupné na těchto odkazech (případně na jiných stránkách v případě aktualizace informací):
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
• Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-
• Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Naše stránky využívají různé kategorie cookies, které jsou detailněji popsány v rámci cookies hlášky nebo v tomto Prohlášení. Mezi tyto kategorie patří:
a) Nezbytné cookies
Nezbytné cookies nám umožňují:
• Poskytovat základní funkce webové stránky a jsou nezbytné pro řádné fungování webové stránky,
• Plnit právní povinnosti ohledně ukládání cookies, zejména evidovat Vaše souhlasy na základě povinností správce dle GDPR.
Tyto cookies ukládáme a používáme bez Vašeho souhlasu s ohledem na § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně se jedná o následující cookies:
Jméno: Borlabs Cookie
Poskytovatel: KLAUS Timber a. s.
Účel: Ukládá nastavení zvolené uživatelem v rámci cookie hlášky.
Označení cookies: borlabs-cookie
Doba: 1 rok

b) Statistické cookies
Tyto cookies nám umožňují porozumět, jakým způsobem využívají naši uživatelé webové stránky, sledovat návštěvnost našich webových stránek a vytvářet statistiky a hodnotit efektivnost našich aktivit.
Webové stránky využívají nástroj Google Analytics. Google Analytics je trackingový nástroj společnosti Google sloužící k analýze pohybu uživatelů na webových stránkách. Google Analytics zde využívá cookies uložených ve Vašem počítači.
Na základě těchto informací a z našeho pověření zpracovává Google statistiky ohledně aktivit na webových stránkách a dalších službách souvisejících s užíváním internetu.
Pokud byste s tímto postupem společnosti Google nesouhlasili, můžete si s použitím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stáhnout a nainstalovat příslušný prohlížečový plugin tak, že kliknete na „Deaktivace Google Analytics“. Tak trvale zamezíte tomu, aby Google trvale zpracovával údaje vztahující se k Vašemu chování na internetu.
Uložení a použití cookies pro výše uvedené cíle je založeno na Vašem souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.
Konkrétně se jedná o následující cookies:
Jméno: Google Analytics
Poskytovatel: Google LLC
Účel: Cookie umožňuje sbírat statistické údaje o využívání webových stránek (zejména pro webovou analytiku).
Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Označení cookies: _ga,_gat,_gid
Doba: 1 rok
c) Marketingové cookies
Marketingové cookies jsou využívány z naší strany i ze strany třetích osob (zejména provozovateli sociálních nebo reklamních sítí) k zobrazování cílené a personalizované reklamy. Z tohoto důvodu tyto třetí osoby sbírají údaje o uživatelích i na dalších webech.
Toto zpracování je založeno na Vašem souhlasu, na základě kterého ukládáme a využíváme Vaše osobní údaje, zejména cookies a údaje o Vašem chování na webu, za účelem zobrazování cílené a personalizované reklamy. Za tímto účelem jsou tyto údaje využívány i ze strany našich partnerů, kterými jsou zejména provozovatelé sociálních a reklamních sítí. Mezi tyto partnery patří:
• Společnost Seznam.cz, IČO: 26168685;
• Společnost Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.
Údaje dále zpracovávají i naši zpracovatelé, kterými jsou zejména poskytovatelé marketingových služeb a poskytovatelé IT služeb.
Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto příjemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.
Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.
Konkrétně se jedná o následující cookies:
Jméno: Facebook Pixel
Poskytovatel: Facebook Ireland Limited
Účel: Tyto cookies jsou využívány pro cílení a měření výkonnosti reklam.
Označení cookies: _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs
Doba: Trvání návštěvy / 1 rok
Jméno: Sklik Remarketing
Poskytovatel: Seznam.cz
Účel: Tyto cookies jsou využívány pro cílení a přizpůsobení reklam pro uživatele.
Další informace o zpracování: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna
Host: sklik.cz
Označení cookies: sid
Doba: 30 dní
d) Externí média
Obsah z externích platforem (např. videa nebo sociální média) je automaticky blokován. Pokud odsouhlasíte uložení a použití těchto cookies, není potřebné získávat manuální souhlas s tímto obsahem. Tyto cookies tak usnadňují využití některých funkcionalit na našich webových stránkách.
Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.
Konkrétně se jedná o následující cookies:
Jméno: Google Maps
Poskytovatel: Google
Účel: Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z Google Maps.
Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy
Stránka: .google.com
Označení cookies: NID
Doba: 6 měsíců

Jméno: YouTube
Poskytovatel: YouTube
Účel: Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z YouTube.
Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy%20
Stránka: google.com
Označení cookies: NID
Doba: 6 měsíců

2. Zpracování údajů o uživatelích
V rámci Vaší návštěvy naší webové stránky zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to za účelem:
• Poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek, včetně zlepšování zkušenosti uživatelů stránek, kdy naším oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb prostřednictvím webových stránek;
• Vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti našich aktivit, kdy naším oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb a kontrola výdajů souvisejících s propagací;
• Zajištění bezpečnosti a ochrany našich stránek a všech relevantních údajů, kdy naším oprávněným zájmem je bezproblémová funkčnost našich stránek a bezpečnost systémů a dat.
Za těmito účely využíváme i zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb, provozovatele analytických nástrojů a poskytovatele marketingových služeb.
Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto příjemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.
Pro tyto účely využíváme osobní údaje po dobu maximálně 14 měsíců. S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

3. Využití formulářů
Může se stát, že si před poskytnutím našich služeb od Vás vyžádáme osobní údaje umožňující rychlé a bezproblémové vyřízení Vaší záležitosti. Tyto údaje poskytnete vyplněním online formuláře. Bez vámi poskytnutých údajů nejsme schopni požadované služby poskytnout.
V rámci využití tohoto formuláře zpracováváme údaje o vašem chování na webu, identifikační a kontaktní údaje a informace, které sami aktivně poskytnete na základě našeho oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to za účelem vyřizování Vašich dotazů a podnětů, kdy naším oprávněným zájmem je řádné poskytování služeb a informací pro osoby kontaktující naší společnost.
Požadované služby je možné v některých oblastech poskytnout pouze ve spolupráci se subdodavateli, proto jim vámi poskytnuté údaje zašleme.
Pro tyto účely využíváme osobní údaje po dobu maximálně 3 roky od vyřízení dotazu. S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

D. Doba uložení
Vaše údaje neukládáme déle, nežli je to potřebné pro naplňování výše uvedených účelů. Vaše údaje pravidelně mažeme nebo anonymizujeme, pokud pro uvedené účely již nejsou relevantní. Specifické doby jsou uvedeny u konkrétních procesů zpracování.
E. Jaká práva mám jako subjekt údajů?
Vzhledem k tomu, že jste jako subjekt údajů přirozeně „pánem svých údajů“ a přenecháváte nám je pouze k užívání, máte následující rozsáhlá práva. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, o právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jež můžete uplatnit u společnosti SeneCura s.r.o., jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny níže, coby správce Vašich osobních údajů. Právo na výmaz je omezeno pouze v rozsahu, ve kterém můžeme vymazání na základě zákonných lhůt pro uchování a/nebo k hájení našich nároků odmítnout. Pokud byste byli toho názoru, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonným požadavkům na ochranu, údajů nebo že Vaše práva související s ochranou osobních údajů vyplývající z právních předpisů byla porušena jiným způsobem, můžete využít Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud chcete svůj souhlas s ukládáním a používáním identifikátorů (cookies) odvolat nebo změnit, použijte prosím následující odkaz: Odvolání souhlasu cookies, a na hlášce klikněte na „Podrobné nastavení“.

F. Kontakt
Pokud byste měli dotazy k problematice ochrany údajů společnosti KLAUS Timber a. s., můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese:
KLAUS Timber a. s.
Kladrubce 1
Kasejovice
335 44
T: +420 371 519 050
E: recepce@klaustimber.cz

Kontakt
KLAUS Timber a. s.
Kladrubce 1
Kasejovice
335 44
IČ: 27989313
DIČ: CZ27989313
B 1332 vedená u Krajského soudu v Plzni